REKLAMAČNÝ PORIADOK

Úvod DODANIE TOVARUREKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.
Reklamačný poriadok internetového obchodu ELEKTROSMART, M.Moki s r.o. sa riadi príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Tento zákon spresňuje a vymedzuje práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť M.Moki s r.o. so sídlom Vietnamská 49 Bratislava 82104, Ičo:46555471, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 122728/B, Oddiel: Sro (ďalej len ,,predávajúci“) a zákazník (ďalej len ,,kupujúci“).

1.2.
Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, u ktorého sú uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby tovaru v záručnej dobe.
Pri prevzatí tovaru od pracovníkov predávajúceho, či od pracovníkov tretej strany (externý prepravca) je kupujúci si vždy prehliadnuť tovar okamžité pri jeho prevzatí a to za prítomnosti predávajúcej osoby. Súčasťou takejto kontroly je aj kontrola kompletnosti výrobku. Reklamácie fyzicky poškodeného tovaru dodatočne nemusí byť predávajúcim uznaná !

1.3.. Reklamácie je možno  riešiť aj v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 Podnet je možne podať aj na: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
 

2. Povinnosť kupujúceho pri prevzatí tovaru:

2.1.
Postup pri zistení zjavnej chyby tovaru

2.1.1.
Ak by boli zistené zjavné chyby tovaru, čo sú všetky chyby zistené ihneď pri odbere tovaru, je kupujúci povinný s predávajúcou osobou vyhotoviť záznam o poškodení.

Kupujúci je oprávnení v takomto prípade tovar neprevziať.

2.1.2.
Pokiaľ sa kupujúci rozhodne aj pre zjavné chyby tovar prevziať, je kupujúci povinný reklamáciu neodkladne uplatniť u predávajúceho. Podmienkou takejto reklamácie je však doloženie záznamu o nekompletnosti výrobku, alebo poškodenie tovaru pri preprave, podpísané prepravcom. Náklady a škodu, ktorá vznikne v dôsledku nesprávneho alebo neskorého uplatnenia zjavných chýb tovaru, či v dôsledku nespísania záznamu o poškodení nesie v plnom rozsahu kupujúci.

3. Reklamácie tovaru v záručnej dobe:

3.1.
Pokiaľ sa po prevzatí tovaru kupujúcim na tomto tovare vyskytnú chyby v záručnej dobe, je kupujúci oprávnení uplatniť si reklamáciu.

3.2.
Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami občianskeho zákonníka. V súčasnosti je stanovená na 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými príslušnými právnymi predpisy.

3.3.
Záručná doba sa zo zákonníka predlžuje o dobu, po ktorú bolo v záručnej oprave. V prípade výmeny chybného tovaru za nový tovar, získava kupujúci záruku novú v dĺžke 24 mesiacov alebo do doby trvania záruky pôvodného tovaru, ak je táto dlhšia.

4. Postup vybavenia reklamácie:

4.1.
V prípade chýb, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, je takmer vždy reklamácia uplatňovaná prostredníctvom servisu predávajúceho, prípadne autorizovaným servisom.

4.2.
Zoznam týchto servisov je obvykle priložený v návode k obsluhe tovaru, alebo je súčasťou záručného listu.

4.3.
Reklamácie je tiež možné priamo uplatniť na ktorejkoľvek pobočke predávajúceho. Je vhodné upozorniť kupujúceho, že je možné uplatniť si reklamáciu priamo v autorizovanom servise, pričom príde k značnému zrýchleniu vybavenia reklamácie.

4.4.
Dôležitou podmienkou pre uplatnenie reklamácie v záručnej dobe je preukázanie pôvodu tovaru dokladom o nákupe, poprípade záručným listom (alebo vierohodným dôkazom túto skutočnosť dokázať).

4.5.
Reklamácia, vrátane odstránenia chýb musí byť vybavená bez zbytočného odkladu a to do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej dobe, prípadne sa táto doba predĺži o niekoľko dní, nutných pre počiatočné posúdenie chyby predávajúcim.

4.6.
Po uplynutí zákonnej doby sú kupujúcemu uznané rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú závadu.

4.7.
Náklady na zaslanie tovaru predávajúcemu, alebo servisnému stredisku sú na vrub kupujúceho. Kupujúci teda doručí na vlastné náklady a riziko chybný tovar na adresu autorizovaného servisu či prevádzky predávajúceho.

4.8.
Zaslane tovaru na reklamáciu:

4.8.1.
Je v plnom záujme kupujúceho, aby tovar bol zabalený do vhodného obalu, vyhovujúceho preprave krehkého tovaru.

4.8.2.
Označenie zásielky je samozrejmosťou.

4.8.3.
Tovar pokiaľ je možné, by mal byť v pôvodnom obale, alebo aspoň v obale, ktorý zabráni poškodeniu tovaru pri preprave.

4.8.4.
Tovar je vždy potrebné reklamovať v úplnom stave, teda aj v rámci návodu k obsluhe, kabeláže a ostatného príslušenstva, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

4.9.
V prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim priamo v autorizovanom servise je kupujúci po riadnom vybavení reklamácie vyzvaní k prevzatiu opraveného tovaru.

4.10.
V prípade, že kupujúci si uplatnil reklamáciu u predávajúceho, vyzve kupujúceho k odberu opraveného tovaru predávajúci.

4.11.
V prípade zistenia neodstrániteľnej chyby tovaru (na základe písomného posúdenia autorizovaného strediska, pokiaľ si to povaha tovaru vyžaduje), má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

4.12.
Neoprávnená reklamácia:

.12.1.
Pokiaľ by bola reklamácia tovaru neoprávnená, servisné stredisko naúčtuje kupujúcemu náklady na zistenie a opravu chyby. Kupujúci je povinný tieto náklady uhradiť v stanovenom termíne, najneskôr však do štrnástich dní od ukončenia reklamačného jednania. Jedná sa predovšetkým o prípady, kedy chyba vznikla napríklad nesprávnym použitím alebo chybnou manipuláciou užívateľa, alebo bol tovar používaný v rozpore z účelom, pre ktorý bol určený.

4.12.2.
Záruka sa tiež nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov), spôsobené používaním.

4.12.3.
Záručná doba všetkým osobám, používajúcim tovar za účelom podnikania v režime obchodného zákonníka nie je stanovená občianskym zákonníkom. Záruka sa v takomto prípade stanovuje na základe dohody s kupujúcim – podnikateľom!

5. Rozsah záruky a jej obmedzenia:

5.1.
Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

5.1.1.
Nedodržanie podmienok pre odbornú montáž s inštaláciou, alebo keby bola vykonaná firmou, ktorá pre túto činnosť nie je oprávnená,

5.1.2.
Porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na tovare sú,

5.1.3.
Používanie tovaru v podmienkach a za podmienok, ktoré nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru,

5.1.4.
Zapájkovaním elektronických súčiastok do plošného spoju,

5.1.5.
Nedovolené úpravy, či falšovanie záručného listu a dokladu o kúpe.

5.2.
Záruka sa nevzťahuje na tieto prípady:

5.2.1.
Škody spôsobené živelnou katastrofou, poveternostnými podmienkami, mechanickým poškodením. Elektrostatickým nábojom.

5.2.2.
Chyby spôsobené neodbornou obsluhou, nedodržaním návodu k obsluhe a nedostatočnou údržbou,

5.2.3.
Poškodenia spôsobené zapojením do siete nezodpovedajúcej norme ČSN, alebo nevhodne navrhnuté zapojenie (u elektronických súčiastok),

5.2.4.
Na všetok spotrebný materiál,

5.2.5.
Na všetok software, ktorý bol vybraný z originálneho obalu (otvorením balenia kupujúci akceptuje tieto podmienky).

5.3.
Upozornenie:

Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u kupujúceho musí byť vyhotovený protokol o zistených chybách a forme ich odstránenie. Bez tohto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

24-pay

     

 

      

 

 

Copyright 2020 - 2023 © elektro-smart.sk